สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม พร้อมคณะจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565-2580 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Monday, October 5, 2020