ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standards Framework; UKPSF) จากสถาบัน Advance Higher Education ในระดับ Senior Fellow ได้แก่
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ

และระดับ Fellow ได้แก่
อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล

Date: 
Wednesday, September 23, 2020