ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมอบรม กายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้อง 201 คณะเภสัชศาสตร์ มศว

Date: 
Monday, September 21, 2020