นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Clip VDO โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563

นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Clip VDO โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563
ภายใต้แนวคิด “วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง”

นิสิตส่งประกวดชื่อผลงาน "สุขภาพของหัวหน้า กับเลขาคนใหม่"
https://www.youtube.com/watch?v=Jr2y1DgRWqA&t=2s

จัดประกวดโดยกรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

Date: 
Friday, September 18, 2020