ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รางวัลผลงานระดับดีเด่น ได้แก่
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล (สาขากายภาพบำบัด)

รางวัลผลงานระดับดี ได้แก่
อ.ดร.ภัทธกร บุบผัน (หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ)

Date: 
Tuesday, September 8, 2020