ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

[ ขอแสดงความยินดี ]

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
อาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standards Framework; UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (FHEA รุ่นที่ 3)

Date: 
Friday, August 28, 2020