ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา"เพื่อรองรับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (รูปแบบ Online ผ่าน โปรแกรม Webex) วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 - 12.30 น.

Date: 
Friday, August 28, 2020