ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ

ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 - 17.30 น.
(รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Webex)

หมายเหตุ : นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับแสตมป์กิจกรรม หมวด 2
ทางคณะกรรมการจะส่ง Link Webex เพื่อให้นิสิตเข้าร่วมโครงการก่อนจัดโครงการ

Date: 
Tuesday, August 25, 2020