โครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2563"

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2563" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา โดยคณะกายภาพบำบัดได้เรียนเชิญญาติของท่านอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสาขากายภาพบำบัดและสาขาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 1 และ 2 ทำพิธีไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณก่อนศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Monday, August 24, 2020