โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด

19 สิงหาคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด เพื่อสำรวจเส้นทางหนีไฟภายในคณะ นำโดย อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร) จากบริเวณชั้น 1-6 ถึงจุดรวมพล โดยมีการแบ่งกลุ่มนิสิตและอาจารย์สำรวจเส้นทางหนีไฟออกเป็น 3 รอบ ตามมาตรการ Social Distancing

Date: 
Wednesday, August 19, 2020