พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะกายภาพบำบัด มศว และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

11 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอนทางวิชาชีพกายภาพบำบัด ระหว่างคณะกายภาพบำบัด มศว และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Date: 
Tuesday, August 11, 2020