คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่233 และพื้นที่ภายในอาคาร และหน้าอาคารคณะสหเวชศาสตร์
โดยมีการบรรยายเรื่อง
- ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
- แผนการดับเพลิงเบื้องต้น แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการหนีไฟของคณะสหเวชศาสตร์
- การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และสาธิตวิธีการใช้ ถังดับเพลิง สายฉีดดับเพลิง ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

Date: 
Wednesday, September 23, 2015