โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 แนะนำคณะกายภาพบำบัด แนวทางการเรียนการสอน การทำกิจกรรม สวัสดิการต่างๆของนิสิต และการปฏิบัติตนในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) สไตล์กายภาพบำบัด ช่วงที่ 2 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex

Date: 
Friday, August 7, 2020