ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง
Wellbeing volume I: exercise prescription and nutrition for people with NCDs รูปแบบ Online ผ่านระบบ SWU moodle วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2563

ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าอบรมท่านใดที่ยังไม่ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน โปรดติดต่อ
คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27312 ,06-2316-5488

Date: 
Monday, August 3, 2020