โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 แนะนำคณะกายภาพบำบัด แนวทางการเรียนการสอน การทำกิจกรรม สวัสดิการต่างๆของนิสิต และการปฏิบัติตนในวิถีชีวิตใหม่ (New normal) สไตล์กายภาพบำบัด ช่วงที่ 2 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex

การเข้าร่วมโครงการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัด
1. เจ้าหน้าที่จะส่ง Link Facebook group ให้นิสิตเข้าร่วม ผ่านทาง Line group
2. เจ้าหน้าที่จะส่ง Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม นิสิตต้องลงทะเบียน ผ่าน google forms ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อเก็บคะแนนกิจกรรม หากนิสิตไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับคะแนนกิจกรรม
3. เวลา 09.00 น. คณบดีกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และแนะนำคณะ
4. เวลา 10.40 น. เข้าสู่ช่วงที่ 2 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตจะได้รับ Link ห้องประชุมออนไลน์ ให้นิสิตเลือกเข้าร่วมตามกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

รายละเอียดและกำหนดการโครงการ ดูได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, July 24, 2020