โครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” สระแก้ว

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้กลับไปดูแลตนเอง และครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ภาพ : คุณชาลินี ทองใบ

Date: 
Wednesday, July 15, 2020