นางสาวสาวิตรี เชื้อทอง ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี เชื้อทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Date: 
Wednesday, June 24, 2020