ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง

Update เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง (Wellbeing volume I: exercise prescription and nutrition for people with NCDs)

ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 #เปลี่ยนรูปแบบเป็นอบรมOnline
" เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ผู้สมัครสามารถเข้าเรียนผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2563 "

มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 13 คะแนน

วิทยากรโดย
อาจารย์สาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัด หรือบุคคลทั่วไป 2,900 บาท
#รับจำนวน 150 คน

ลงทะเบียนออนไลน์
นักกายภาพบำบัด หรือบุคคลทั่วไป ได้ที่
https://qrgo.page.link/DJKbD
โปรดชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 7 วัน

(ปิดรับสมัคร 20 ก.ค. 2563 หรือเมื่อผู้เข้าอบรมครบตามจำนวน)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน(อย่างไม่เป็นทางการ) ได้ที่ https://qrgo.page.link/VySVs

สอบถามเพิ่มเติมโทร
เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร 08-3237-8627
เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 06-2316-5488
(ในวันและเวลาทำการ)

ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://healthsci.swu.ac.th/node/932

Date: 
Wednesday, June 17, 2020