ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง

Update! รับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง
(Wellbeing volume I: exercise prescription and nutrition for people with NCDs)
ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 (เปลี่ยนรูปแบบเป็นอบรม Online)

วิทยากรโดย
อาจารย์สาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัตราค่าลงทะเบียน
- นักกายภาพบำบัด หรือบุคคลทั่วไป 2,900 บาท รับจำนวน 150 คน

****ลงทะเบียนออนไลน์
- นักกายภาพบำบัด หรือบุคคลทั่วไป https://qrgo.page.link/DJKbD

****ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน(อย่างไม่เป็นทางการ) ได้ที่ https://qrgo.page.link/VySVs

สอบถามเพิ่มเติมโทร
เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27315 ,08-3237-8627
เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27312 ,06-2316-5488

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, June 10, 2020