New normal ในการเรียนการสอนของ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

New normal ในการเรียนการสอนของ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“เปิดเทอมใหม่นี้ คณะกายภาพบำบัดจัดการเรียนการสอน สอดรับนโยบาย New normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19”

Date: 
Friday, May 15, 2020