ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก ป.โท+เอก) สาขากายภาพบำบัด - 30 มิถุนายน 2563

ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก, ป.โท+เอก) สาขากายภาพบำบัด - 30 มิถุนายน 2563

เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด กับ มศว
- มีการเรียนรูปแบบ Online
- ลดการเผชิญ COVID-19 และ PM2.5
- มีทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

สมัครได้ที่ http://admission.swu.ac.th/

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/dept_list.php?n=2

กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรค โปรดเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็ปไซต์ https://admission.swu.ac.th/admissions2/apply_graduate.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวุฒิชัย อนันตวิบูลย์ (ผู้ประสานงานฯ)
E-mail : wuttichaia@g.swu.ac.th
โทร 087-7471388
อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี โทร 089-7118198

ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, April 29, 2020