โครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ ทั้งหมด 3 ประเทศ ได้แก่
1.Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น
นายณัฐวัสส์ มีสบาย
นายวิธวินท์ โซวเจริญสุข

2.Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น
นางสาวศศิธร สมนึก
นางสาวจิตราพร ก้องจันทร์สว่าง

3.Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย
นางสาวชญานิศ บุญย้อย
นางสาวอัสมา อัลอุมารี
นางสาววีรยา โนนอินทร์

4.Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์
นางสาวชนิมาศ อนุทรงศักดิ์
นางสาวศุภาพิชญ์ ไกรคุ้ม

Date: 
Thursday, March 26, 2020