กนกวรรณ วิชัยวงศ์

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์

บุคลากรสายวิชาการ
สาขากายภาพบำบัด
คลินิก มศว องครักษ์
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT