โครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch ครั้งที่ 1/2563

คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรแก่บุคลากร เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนที่่สำคัญนำพาไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้จัดกิจกรรม Happy lunch ครั้งที่ 1: ปีใหม่หรรษา นำพาสู่วิสัยทัศน์ ภายใต้โครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต โดยบุคลากรได้รับประทานอาหารร่วมกัน และเล่นเกมส์ ที่สื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Date: 
Wednesday, January 8, 2020