ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด

วันที่ 2 มกราคม 2563 คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว นำโดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด ร่วมกับทีมนักกิจกรรมบำบัด จากสถาบันสิรินธรฯ และสถาบันประสาทวิทยา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ.นนทบุรี ซึ่งหลักสูตรกิจกรรมบำบัดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพ : อ.พรสวรรค์ โพธิ์สว่าง

Date: 
Friday, January 3, 2020