โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตสากล : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตสากล : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี Prof. Marco Pang จาก Department of Rehabilitation Science, Hong Kong Polytechnic University เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ เทคนิคการทำผลงานวิจัยแบบ systematic review การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร

Date: 
Thursday, January 2, 2020