โครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” บ้านใหม่ไทยพัฒนา

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้กลับไปดูแลตนเอง และครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

ภาพ : คุณชาลินี ทองใบ

Date: 
Monday, December 16, 2019