รพ.ในเครือบางปะกอกร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลปิยเวช ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ณ คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Wednesday, December 18, 2019