เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

คณบดีคณะกายภาพบำบัดเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษ
โดยได้เจรจาความร่วมมือในการทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาเอก แบบ dual degree

ภาพ/ข่าว รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด

Date: 
Wednesday, December 18, 2019