โครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” บ้านเขมรฝั่งใต้

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านเขมรฝั่งใต้ ต.โพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้กลับไปดูแลตนเอง และครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

Date: 
Friday, December 13, 2019