[เปิดรับลงทะเบียน] โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients

วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2563

สถานที่อบรม : คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

****มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง*****

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า 4,000 บาท รับจำนวน 10 คน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป 4,300 บาท รับจำนวน 30 คน

วิทยากรโดย
- Associate Professor Wee Seng Kwee จาก Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์
- รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณะกายภาพบำบัด มศว (ผู้ช่วยวิทยากร)

ลงทะเบียนออนไลน์
(นักกายภาพบำบัดทั่วไป) https://qrgo.page.link/4DrEc
(ศิษย์เก่า) https://qrgo.page.link/r3KaG

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ศิษย์เก่า https://qrgo.page.link/CF2Aw
นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://qrgo.page.link/gSiEw

สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27315 ,08-3237-8627
เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27312 ,06-2316-5488

**********ดูรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง************

Date: 
Wednesday, November 20, 2019