[เปิดรับลงทะเบียน] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine”

ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine”

ระหว่างวันที่ - 10 มีนาคม 2563 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

***** มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 21 คะแนน *****

##อัตราค่าลงทะเบียน##
นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ และบุคคลทั่วไป 4,500 บาท/คน รับจำนวน 40 คน

วิทยากรโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประโยชน์ บุญสินสุข
- กภ.ธีรศักดิ์ แซ่ฉั่ว
- อาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว

##การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน##
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับ
นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ และบุคคลทั่วไป คนละ 4,500 บาท
1. โอนผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283-204359-3
2. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์
3. ลงทะเบียนออนไลน์และส่งใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/tsA49
ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) https://qrgo.page.link/32e7v

สอบถามเพิ่มเติม
- เกี่ยวกับโครงการ คุณขนิษฐา โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27316 ,08-3237-8627
- เกี่ยวกับการเงิน คุณสุภาพร โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27315 ,08-3237-8627

ดูรายละเอียดและกำหนดการโครงการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, November 20, 2019