เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการทำ Timed Up and Go Test เมื่อมีการคิดคำศัพท์หรือการคำนวณตัวเลข ในผู้สูงอายุไทย

ชื่อผู้วิจัย: 
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
Category: 
กายภาพบำบัด
Abstract: 
บทคัดย่อ บทนา: การทา Timed Up & Go Test (TUG) ร่วมกับการลบเลขทีละ 3 เป็นงานที่เกี่ยวกับการประมวลความคิด สามารถใช้คัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการล้ม แต่ผู้สูงอายุไทยในชุมชนอาจไม่สามารถลบเลขได้ จึงจาเป็นต้องหาการทดสอบที่ใช้ทดแทนการลบเลข วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการทา TUG เมื่อมีการคิดคาศัพท์และการคานวณตัวเลขในผู้สูงอายุไทย วิธีการวิจัย: ผู้สูงอายุไทยอายุเฉลี่ย 67.3+6.51 ปี จานวน 30 คน ที่มีคะแนน Thai Mental State Examination (TMSE) เฉลี่ย 29.3+1.2 คะแนน ถูกจับเวลาที่ใช้ขณะทา TUG ในระยะทาง 3 เมตร 4 เงื่อนไข คือ 1) TUG โดยไม่มีงานประมวลความคิด 2) TUG ร่วมกับการลบเลขถอยหลังทีละ 3 (TUG+No) 3) TUG ร่วมกับการบอกชื่อสิ่งของตามลาดับตัวอักษร (TUG+Ab) และ 4) TUG ร่วมกับการบอกชื่อสิ่งของหรือสถานที่ตามคาขึ้นต้นที่กาหนดให้ (TUG+Pr) โดยทดสอบเงื่อนไขละ 3 ครั้งตามลาดับการสุ่ม ใช้ One way repeated measure ANOVA เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทา TUG และจานวนคาตอบที่ถูกต้องต่อวินาทีขณะทา TUG เงื่อนไขต่างๆ ผลการวิจัย: การทา TUG ร่วมกับงานที่ประมวลความคิด ทั้ง 3 เงื่อนไขใช้เวลามากกว่าการทา TUG เพียงอย่างเดียว (p=.001) และเวลาที่ใช้ในการทา TUG ร่วมกับงานประมวลความคิดทั้ง 3 เงื่อนไขไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่การทา TUG+Pr มีจานวนคาตอบที่ถูกต้องมากกว่า TUG ร่วมกับงานประมวลความคิดอื่น สรุปผลการวิจัย: งานที่เกี่ยวกับการประมวลความคิดทั้งแบบที่เป็นการคิดคาศัพท์และการคานวณตัวเลขทาให้ระยะเวลาของการทา TUG เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่แตกต่างกัน Abstract Introduction: Timed Up and Go Test (TUG) with number subtraction by 3; a type of cognitive task, can be used to screen elderly with high risk of fall, but some of Thai elderly who live in the community may not be able to do the number subtraction. Therefore, it is necessary to find another type of cognitive task as a substitute. Objective: to compare the time spent during Timed Up and Go Test with naming and arithmetic calculation in Thai elderly. Methods: Thirty Thai elderly aged 67.3+6.51 years with the mean Thai Mental State Examination (TMSE) score of 29.3+1.2 participated in this study. Time spent during TUG at 3 meters was recording during 4 conditions 1) TUG without cognitive task, 2) TUG with number subtraction by 3 (TUG+No), 3) TUG with object naming in the alphabetical order (TUG+Ab) and 4) TUG with place or object naming with priming(TUG+Pr); 3 times for each conditions in a random order. One way repeated measure ANOVA was used to examine the differences in time used to complete TUG and rate of correct answers (in seconds) among 4 TUG conditions. Results: Timeused to complete TUG with cognitive task in all conditions were longer than that in TUG alone (p=.001). Time spent for performing each condition of TUG with cognitive task was not different from each other (p=0.98) but the rate of correct answer was higher in TUG+Pr than other conditions. Conclusion: The increase in time spent when performing TUG was not different during cognitive task of naming or arithmetic calculation. Key words: Dual task, Cognitive task, Gait, Balance