พิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สโมสรนิสิตคณะกายภายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์ และมีพิธีการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส และทุนการศึกษานิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นในรายวิชาระบบร่างกายมนุษย์

Date: 
Friday, October 4, 2019