ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา กายภาพบำบัด

Date: 
Wednesday, October 2, 2019