[My Class] บรรยากาศการเรียนวิชา ระบบร่างกายมนุษย์

บรรยากาศการเรียนวิชา ระบบร่างกายมนุษย์ ในนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงรูปร่าง ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์และการทำงานของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์โดยการผ่าอาจารย์ใหญ่ด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน องค์ความรู้นี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดและการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยในทางคลินิกต่อไป

Date: 
Tuesday, September 24, 2019