ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "การบาดเจ็บทางการกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง

หัวข้อ "การบาดเจ็บทางการกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย
วันที่ 24 กันยายน 2562
อบรม ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6
อาคารศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานครฯ

ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/DpiXBo62eBViPVH3A

หากลงทะเบียนแล้ว ทางคลินิกจะติดต่อกลับไปก่อนวันจัดอบรมอีกครั้งค่ะ

Date: 
Wednesday, September 18, 2019