การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ชื่อผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
Category: 
กายภาพบำบัด
Abstract: 
บทคัดย่อ ที่มา เป็นที่ยอมรับกันว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสามารถลดอาการของโรค และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ แต่การศึกษาในรูปแบบการออกกาลังกายเองที่บ้านยังมีน้อย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดที่ออกแบบขึ้นต่อสมรรถภาพปอด ระดับความเหนื่อย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วิธีการวิจัย ศึกษาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จานวน 46 คน ที่มีอาการคงที่และได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทาการสุ่มแยกอาสาสมัครออกเป็น กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการรักษาพื้นฐาน และกลุ่มออกกาลังกายซึ่งได้รับการรักษาพื้นฐานร่วมกับการออกกาลังกายตามโปรแกรมที่บ้าน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการตรวจวัดสมรรถภาพปอด ประเมินระดับความเหนื่อยด้วย Borg scale และตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้วย St. George respiratory questionnaire (SGRQ) ก่อนและหลังรับโปรแกรมการออกกาลังกาย ผลการศึกษา ค่าสมรรถภาพปอด ระดับความเหนื่อย และคุณภาพชีวิต ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทั้งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการออกกาลังกาย และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม สรุปผลการศึกษา การฝึกด้วยโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดที่ออกแบบขึ้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงค่าสมรรถภาพปอด อาการเหนื่อย และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Abstract Background: Pulmonary rehabilitation has been shown to reduce symptoms and improve quality of life for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients. However, the studies on home-based exercise program are limited. Objective: To investigate the efficacy of the developed pulmonary rehabilitation program for the COPD patients on pulmonary function, dyspnea score and quality of life. Methods: This study was conducted in 46 COPD patients who had constant clinical symptoms and received medical treatment regularly. Participants were randomly divided into two groups. The control group received the standard treatment and the experimental group received the standard treatment and performed a home-based exercise program five times per week for eight weeks. The pulmonary function, the dyspnea score (Borg scale) and the quality of life (St. George respiratory questionnaire; SGRQ) were assessed before and after exercise program. Results: There were no significant differences in pulmonary functions, dyspnea scores and quality of life when comparing pre and post exercise and between the control and the experiment groups. Conclusion: The training effect of pulmonary rehabilitation program for COPD patients did not change lung function, dyspnea score or quality of life. Key words: pulmonary rehabilitation, exercise, chronic obstructive pulmonary disease