สาขากายภาพบำบัด มศว (หลักสูตรปรับปรุง 2563) จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว (หลักสูตรปรับปรุง 2563)
จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(สายวิทย์-คณิต) ที่มีความต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด

เปิดรับสมัครเดือนเมษายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุศักดิ์ (นักวิชาการศึกษา) โทร 02-649-5000 ต่อ 27332
E-mail: anusaksa@g.swu.ac.th

ติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ Facebook คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ http://healthsci.swu.ac.th/

Date: 
Monday, September 9, 2019