กิจกรรม Case present แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษากายภาพบำบัดแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และนิสิตกายภาพบำบัด มศว

การนำเสนอรายงานผู้ป่วยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษากายภาพบำบัดแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และนิสิตกายภาพบำบัด มศว ณ ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส
โดยมีอาจารย์ผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานคลินิก อาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มศว และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ที่ฝึกงานอยู่เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย

ภาพ/ข่าว ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน

Date: 
Tuesday, September 3, 2019