โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" ครบรอบ 26 ปี

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" ครบรอบ 26 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และรางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และระดับชาติ กิจกรรมสานสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ และนายวิธวินท์ โซวเจริญสุข นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี 3

Date: 
Monday, September 2, 2019