โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และ อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟโดยใช้เส้นทางหนีไฟภายในคณะ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนิสิตทราบถึงหน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามแผนการฝึกซ้อม

Date: 
Thursday, August 29, 2019