โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด และ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 โดยมีหัวข้อการบรรยายและกิจกรรม : Ego-state กับการสื่อสารให้เป็นมิตร สื่อสารอย่างไรให้เพื่อน ๆ ชอบ Stroking การเอาใจใส่หรือการให้กำลังใจ "คุณคือกำลังใจ" พูดจาภาษาดอกไม้ “I-Statement” วิทยากรโดยอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Wednesday, August 21, 2019