กิจกรรมที่ เดินสำรวจเส้นทางหนีไฟคณะกายภาพบำบัด

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินสำรวจเส้นทางหนีไฟคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ เป็นผู้นำสำรวจเส้นทางหนีไฟภายในคณะ กิจกรรมนิมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนิสิตทราบถึงหน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามแผนการฝึกซ้อม

Date: 
Wednesday, August 21, 2019