University of Tomas Collage of Rehabilitation Sciences, Department of Physical Therapy ประเทศฟิลิปปินส์ เดินทางเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความรู้ทางกายภาพบำบัด

วันที่ 16 ส.ค.62 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับเกียรติจาก Archelle Jane Callejo,PTRP, MSPH, RPT อาจารย์จาก University of Tomas Collage of Rehabilitation Sciences, Department of Physical Therapy ประเทศฟิลิปปินส์
มาบรรยายหัวข้อ ผู้ป่วยทางระบบประสาทในประเทศฟิลิปินส์นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางคลินิกระหว่างอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์กับอาจารย์ นิสิตระดับปริญญญาเอก และนิสิตระดับปริญญาตรี ของคณะกายภาพบำบัด มศว

ภาพ/ข่าว อ.ดร.นิธินันธ์ ชัยคีรี

Date: 
Friday, August 16, 2019