ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 ที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผ่านยกรุ่น !!

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 ที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผ่านยกรุ่น !!
"PTSWU23 100%"

Date: 
Wednesday, August 14, 2019