โครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch

เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "ร่วมกันสร้างสรรค์การผสานศาสตร์กายภาพบำบัดกับการส่งเสริมสุขภาพ" พร้อมกับนำอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกัน ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Tuesday, August 13, 2019