รัตติยา จินเดหวา

ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา

ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
คลินิก มศว ประสานมิตร
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Neurological PT