โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด
โดยมี อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมในหัวข้อ
การให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่มีภาวะซึมเศร้า
และการฆ่าตัวตาย

Date: 
Friday, August 9, 2019