โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ก่อนเข้าศึกษา

Date: 
Friday, August 2, 2019